Spring til indhold

Nyheder Lokalrådet

Nyheder 2020 Branderup Lokalråd / Borgerforening

Lokalråd/Borgerforening.
Vores formål:
– at varetage lokalsamfundets interesser
– at fremme dets udvikling og søge at få medindflydelse i
anliggender, som vedrører området.
– at være et koordinerende, formidlende og igangsættende led
– at være opmærksom på hvilke planer, initiativer og behov,
som opstår og ud fra disse være aktiv i at afsætte pejlemærker
og formidle visioner
– at fungere som kontaktled mellem lokalsamfundet og Tønder
Kommune
– at arbejde for friskolen, børnehuset og idrætten, kirken,
forsamlingshuset, erhvervslivet og for ungdomsarbejdet i
sognet
– at kommunikere ud til Branderups borgere
I løbet af de sidste par år har vi arbejdet med:
– Cykelsti, stier, trafiksikkerhed
– Julebelysning.
– Sankt Hans.
– Blomst nummer 2,3,4,5
– Fornyelse af udviklingsplan.
– Projekt Branderup By- og Aktivitetspark samt legeplads
Bliv medlem for kun 100 kr. pr. husstand eller kr. 50,- pr.person.
Medlemskontingentet indbetales på konto:

Bemærk Lokalrådets konto nr er ændret fra tidligere.
Reg. Nr. 9844 Konto nr. 8850631396 eller via Mobilepay til
21607835
Julebelysning.
Vi har i 2017/19 udskiftet lyskæder på de fleste master
Vi har brugt mange penge på at få de nye lygtepæle lavet med stik til
vores julebelysning. (3500 kr. pr. lygtepæle)
Skal vi bevare vores julebelysning i Branderup, så bliv medlem af
lokalrådet/ borgerforeningen, så vi får lidt virkemidler.
Det koster kr. 100,- pr. husstand at være medlem, det støtter
vores arbejde med f. eks. Julebelysningen, men I må gerne give
et ekstra bidrag til julebelysningen.
Det giver jer også stemmeret på generalforsamlingen, samt I
bliver valgbare.
Bidrag til julebelysningen kan sættes ind på:

Bemærk Lokalrådets konto nr er ændret fra tidligere.
Reg. Nr. 9844
Konto nr. 8850631396 eller via Mobile-pay til 21607835

—————————————————————————————————————-

Nyhedsbrev juni 2018

Hej alle

Nu er vi næsten i mål med finansieringen til Branderup By- og Aktivitetspark og aktivitetspladsen og arbejdet er i fuld gang.

Der er gravet afvandingsgrøfter, plantet læhegn, buske og frugttræer. Forarbejdet med at udgrave multibanen og fitnessøerne og fylde op er lavet af Peter Hundebøl.

Lørdag den 2/6 blev der plantet skov, og vi siger tusind tak til Ejner og Malene Brodersen og børn samt Kenneth Bergholdt og Maria Bie og Mikkel Brink, der plantede med plantemaskinen hele dagen i smeltende varme kun afbrudt af frokost og lidt vandpauser. Nogle fra Lokalrådet hjalp også til bl.a. med forplejningen.

Peter Thuesen og Peder Gad har sørget for forarbejdet til plantningen. Når vejret tillader det vil der blive pløjet, harvet, sået græs og lavet stier.

Resultatet fra sponsorløbet blev ca. kr. 80.000 til projektet. Tusind tak til Friskolen og Børnehuset for deres store indsats.

Resultatet af skrotindsamlingen blev på kr. 25.591,-. Tusind tak til Peter Hundebøl for indsatsen.

Arbejdet på aktivitetspladsen starter på mandag, hvor folkene fra Renbæk Statsfængsel vil begynde at montere motorikbanen med netcrawleren. Senere  i august vil arbejdet med amfiteatret starte. Der vil blive etableret en lille boldbane og frivillige er i gang med at bygge bord- og bænkesæt.

Arbejdet med montering af multibane og fitnessmaskinerne vil blive påbegyndt ca. først i juli, når vi får den endelige lokalplan godkendt.

Ansøgningen til blomst nr. 2,3,4 og 5 er indsendt, og hvis den bliver godkendt, så håber vi, at vi kan lave en fest i efteråret med indvielse af parken og aktivitetspladsen og tildeling af blomsterne.

Det er jo igen meget tydeligt, at vi i Branderup lever op til vores motto. ”Vi kan, vi vil, vi gør”

Husk projektbeskrivelsen og kortene over området ligger på www.branderup.dk/udvikling.

Venlig hilsen

Branderup Lokalråd

Kirsten Willadsen

———————————————————————————–

Branderup By- og Aktivitetspark
Så bliver en længe næret drøm til virkelighed i Branderup.


Branderup By- og Aktivitetspark har været på tegnebrættet siden vores udviklingsplan blev lavet i 2008. I 2011fik vi lavet den første projektbeskrivelse. Lige siden har vi arbejdet på at gøre drømmen til virkelighed.


I alle årene har vi søgt kommunen og fonde om penge til at købe den nødvendige jord, men det er ret umuligt at søge fonde til jordkøb. Jorden ligger mellem skolen og Smedegade og grænser lige op til vores sø ved Fyrvænget, der også er en del af planen for området og byggegrundene på Fyrvænget.


Nu har Tønder kommune købt jorden og overdraget den til os pr. 1. august 2017. Da jorden er forpagtet ud indtil 31/12 2017, får vi først rådighed over jorden den 1/1 2018. Hele det stykke jord, kommunen har købt til os, er på 4,9 ha. En del af det, 1,5 ha vil stadig være forpagtet ud i en årrække. Men på resten af arealet og på et areal, der ligger i forlængelse af skolens jord, og som kommunen også har overdraget til os, har Branderup store planer. Og de bliver en realitet i 2018. I parken skal der være en byskov, frugtlunde og læhegn, stier, multibane, udendørs fitness, petanque og bane til fjernstyrede biler og f.eks. mooncars.


På aktivitetspladsen ved sportspladsen skal der være boldbane, amfiteater med tunneller under og en stor motorikbane udenom en netcrawler. Vi har fået tilsagn om kr. 200.000,- fra SE’s vækstpulje, og vi har tilsagn om tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden, Friluftsrådet, Brandkassefonden Sydvest og Landdistriktsudvalget. Så nu er vi tæt på målet, og vi skal nok få de sidste penge i hus.


Alle foreningerne i Branderup støtter op om projektet, og det er planen, at der afholdes et støttearrangement i løbet af vinteren, et borgermøde og et støttearrangement til foråret.


Beplantningen laves i samarbejde med sponsor Markus Jebsen, Aabenraa/Hong Kong, der har lavet et træplantningsprojekt her i Sønderjylland, hvor lokale foreninger kan få finansiering og rådgivning samt praktisk hjælp til træplantningsprojekter.
Yderligere oplysninger om projektet findes på Branderup.dk/Udvikling.

Info om forskelligt

På de igangværende projekter er der 1 eller flere ”tovholdere” fra Lokalrådet. De praktiske opgaver som julebelysning, flaghejsninger, julefrokost og Sct. Hans fortsætter som hidtil, mens pasning af grønne områder og vedligeholdelsesarbejde fremover overordnet bliver foretaget af en ny funktion, Landsbypedel.

Landsbypedel:
Så kom det endelig på plads efter 2 års forberedelse. Tønder kommune har besluttet at ansætte Landsbypedeller, som skal dække hele kommunen, men starter med 1 pedel for Branderup-Arrild-Bedsted-Agerskov og Toftlundområderne. Landsbypedellen starter d. 9. april. Ordningen er en speciel konstrueret ”Tønder Model” og ikke en kopi af andre ordninger.
Branderup har fået tildelt en dag hele året rundt, 7,4 timer om ugen, torsdag og starter d. 11. april med base i Aktivcenteret.
Begivenheden indvies med et pressemøde, iværksat af Tønder kommune torsdag d. 11 i Branderup, hvor borgmester og de involverede fra kommunen deltager. Presse, lokalradio og TV er inviteret.  
Landsbypedellen hedder Johannes Munksgaard. Kirsten Willadsen er kommunens kontaktperson og koordinator for arbejdet i Branderup.
Vi glæder os til at komme i gang og er glade for, at vores område er valgt til at indkøre funktionen og få erfaringer. De øvrige områder i kommunen går gang, når de rette personerne er fundet og der er indhentet nogle erfaringer fra vores område.  Tønder kommune er arbejdsgiver med sin kontaktperson som den ansvarlige for ansættelsesforholdet.  
Overordnet gælder det arbejdsområder, som hidtil er udført af Frivillige. Der er sikkerheds regler, som skal overholdes, og landsbyerne skal selv sørge for materiel til arbejdet, så det kræver forberedelse og vi forventer et samarbejde med vores nabolandsbyer om brug af nogle maskiner.

/Søren Leerskov, PR

 

Referat fra Lokalrådsmødet d. 13/12 til Branderup.dk.

Vi døjer også med de lange sagsbehandlingstider i LAG systemet, som det er fremme i pressen nu. Borgmester, Laurids Rudebech har skrevet et åbent brev til ministeren.

Møde med Tønder kommune: Tønder kommune ændrer fartreguleringen på Løgumklostervej, så den bliver en del af byzonen. Vedr. byggegrundene på Fyrvænget, vil kommunen se på prisen for byggemodning, om der er afsat for høje priser til det.

Vi vil arbejde på at få databasen på Branderup.dk opgraderet og anvendt mere end den gør nu. Det er et godt redskab til at finde frivillige hjælpere til de mange aktiviteter. Det er også en god mulighed for at deltage i mange spændende ting og få kontakt med andre. Det vil der blive slået et slag for på næste foreningsmøde d. 9/1. Der er også brug for dig.

Første del af projekt ”Blomstrende Landsbyer” er snart færdig til indvielse. Vi håber på en spændende dag til flaghejsningen. Annonceres senere. Det vil der blive informeret mere om på Borgermødet d. 16/1, som afholdes lige efter fællesspisningen. Vi håber på god tilslutning, da der også er positiv nyt vedr. vores forarbejde til projekt ”Landsbypedel”.

I uddannelses udvalgets regi, kører dansk undervisningen for udlændinge videre efter nytår med start torsdag d. 10/1 kl 19 – 21 i aktivcenteret. Er der flere, der ønsker at deltage eller man kender nogen, der kunne tænke sig at lære lidt dansk og om dansk kultur, skal man kontakte Søren Leerskov på 4027 9794.

 Søren

 

Lokalrådet holdt møde torsdag d. 5. januar kl. 19.

Det er vedtaget, at Branderup tilmelder sig som ”Blomstrende Landsby”. Foreløbig på niveau 1. Det er ca. det vi i forvejen lever op til. Der skal dog laves noget undersøgelsesarbejde med hensyn til beboere. Det vil I komme til at høre mere til i løbet af året. Vi får et skilt sat op, der viser at byen er med i ordningen og regner med, det vil give lidt god reklame for byen.

Der næst er det Åben Landsby d. 12. maj, der skal arbejdes på. Der er nedsat et udvalg, der lægger op til et stort og meget spændende arrangement. Der til er der bliver brug for mange hænder og gode ideer. Vi vil gerne at Jer, der har lyst, vil henvende sig. Det kan være til Kirsten Willadsen (tlf. 2160 7835) eller Mie Thomsen (tlf. 2142 5287). Der er mange rigtig spændende aktiviteter på bordet, men alle gode forslag er velkommen.

Vi vil invitere familier fra København eller Århus til denne weekend, for at friste til huskøb eller byggegrund.

Orientering gives på Borgermødet d. 12. Januar.

D. 7. marts er der igen fællesspisning med orientere om status på Åben Landsby. Vi vil opfordre til, at dem som synes, det kunne være spændende at deltage i arrangementet eller give en hjælpende hånd, melder sig.

Der arbejdes fortsat på af få en Pedelfunktion i gang i Branderup. Der holdes p.t. møder med Tønder kommune om det.

Hilsen

Søren

 
Orientering fra Lokalrådets møde d. 8. november, 2011.

Der arbejdes fortsat på af få en Pedelfunktion i gang i Branderup. Der holdes p.t. møder med Tønder kommune om det.

D. 7. marts er der igen fællesspisning med orientere om status på Åben Landsby. Vi vil opfordre til, at dem som synes, det kunne være spændende at deltage i arrangementet eller give en hjælpende hånd, melder sig.

Orientering gives på Borgermødet d. 12. Januar.

Vi vil invitere familier fra København eller Århus til denne weekend, for at friste til huskøb eller byggegrund.

Der næst er det Åben Landsby d. 12. maj, der skal arbejdes på. Der er nedsat et udvalg, der lægger op til et stort og meget spændende arrangement. Der til er der bliver brug for mange hænder og gode ideer. Vi vil gerne at Jer, der har lyst, vil henvende sig. Det kan være til Kirsten Willadsen (tlf. 2160 7835) eller Mie Thomsen (tlf. 2142 5287). Der er mange rigtig spændende aktiviteter på bordet, men alle gode forslag er velkommen.

Det er vedtaget, at Branderup tilmelder sig som ”Blomstrende Landsby”. Foreløbig på niveau 1. Det er ca. det vi i forvejen lever op til. Der skal dog laves noget undersøgelsesarbejde med hensyn til beboere. Det vil I komme til at høre mere til i løbet af året. Vi får et skilt sat op, der viser at byen er med i ordningen og regner med, det vil give lidt god reklame for byen.

Lokalrådet holdt møde torsdag d. 5. januar kl. 19.

 Vi mangler folk til oprydningsarbejde i marts måned som forberedelse til vores Åben Landsby arrangement i maj. Henvendelse til Kirsten, Mie eller Ole Post.

 

Lokalrådet har haft møde med alle foreninger. Det blev et godt møde, hvor alle gav udtryk for, at de var godt tilfredse med økonomien. Det er jo tegn på god aktivitet.

Vi arbejde for tiden ihærdigt på vores Landsbypedel projekt. Det skal forstås som en service funktion for byen og lokalområdet.  En forudsætning for succes er, at vi kan få Tønder kommune med i projektet.
Det kan være fra forbedret busordning til kommunale skoler for dem, som har fravalgt friskolen, IT hjælp og  alm. vedligeholdelses arbejde, som vi får mere og mere af og ikke kan klare alt sammen på frivillig basis. Vi vil orientere mere her om på vores borgermøde i januar.

Søren Leerskov

Orientering 5. juli, 2011

Branderup Lokalråd har på sit seneste møde besluttet at holde en Åben Landsby weekend i maj 2012. Det er et led i projekt ”Branderup – Videre frem mod 2020 – et informations- og uddannelsesprojekt”. Der til har Lokalrådet fået bevilget 283.000 kr. med 50% (141,500 kr) fra Indenrigsministeriets Landdistriktspulje og 50% fra LAG (Landdistrikters Aktions Gruppe), Tønder.

Den ene halvdel af pengene skal anvendes til ansættelse af en koordinator i uddannelsesprojektet, indkøb af computere og andet EDB udstyr, samt annonceringer og markedsundersøgelser. Der søges en projektleder, så hvis der er interesserede blandt læserne, er man velkommen til at kontakte Lokalrådsformand, Margrethe Stenger på tlf.74835318 eller 20234265.

Vi forventer at undervisningslokalet i Aktivcenteret vil blive flittigt anvendt. Arla, Branderup Mejeri har allerede taget det i brug til deres møder via videokonference.

Hele projektet er en del af vores udviklingsplan, der blev godkendt i 2008 og straks sat i gang. Siden har vi arbejdet hårdt på at få tingene gennemført efter tidsplanen. Etableret friskole med naturbørnehave og undervisningshytte, gravet søer, lavet stier, samt byforskønnelse i samarbejde med Tønder Kommune.

Vores næste plan er at få Branderup By- og Aktivitetspark etableret. Det kræver opkøb af 8 ha jord, og det arbejder vi på nu.

Den anden halvdel af tilskuddet går til Åben Landsbyprojektet i maj 2012. Her vil vi have forskellige aktiviteter. Aktivcenteret bliver omdrejningspunktet. Vi vil annoncere uden for lokalområdet, bl.a. København, invitere en eller flere familier til et weekend ophold i Branderup. De vil blive guidet rundt for dels at deltage i arrangementet og dels at se vores unikke natur her i Sønderjylland.

Et cykel projekt er lige blevet støttet af Tønder Kommunes Landdistriktsudvalg til indkøb af cykler, der står på Agerskov kro. Cyklerne er købt og vi laver en pjece med turforslag til Branderup og Bovlund. Rømø Tønder turistbureau hjælper os med kortmateriale.

Branderup Lokalråd indbyder til indvielse af søer, stier og hytter d. 19. august kl 16. Først er det Møllesøen ved Branderup Mølle, der indvies. Her efter kan man gå ad stisystemet til næste indvielse, der finder sted kl. 18 på Fyrvænget. Der bydes på gratis kaffe og kage kl. 16. Grillmad serveres for 30 kr efter indvielsen kl. 18.

Lokalrådet holder møde med alle foreninger i Branderup en gang om året for at koordinere arrangementer og diskutere aktiviteterne. Det er i år tirsdag d.4.oktober kl. 19.

Der sker noget i Branderup!

Opdateret april 2011.

Branderup Lokalråd arbejder p.t. hovedsagelig med Byudviklingsplanen.

Planen følges, hvilket vil sige, at der er opsat en stor shelter i Kirkeskoven, der anvendes flittigt af skolen og børnehuset. En shelter er opsat ved den ny Møllesø og en hytte ved den ny sø for enden af Fyrvænget, hvor den planlagte Bypark skal ligge.  Her er der attraktive byggegrunde til salg.  

Der er lavet stier i skoven på Tingvej mod Agerskov og i Bygaden er der lavet trafik sikkerhed, som vil blive beplantet i år.

Ud over Byudviklingsplanen arbejder Lokalrådet med følgende:  

Et undervisningslokale til brug for VUC og andre interessegrupper er under etablering. Det kan anvendes som fjernundervisning, dobbelt undervisning og mødeaktiviteter.  Arla mejeri vil anvende det til deres mødeaktiviteter. Der er nedsat et Uddannelsesudvalg, der skal sørge for kurser og elever i et samarbejde med VUC og Jobcentre. Det forventer vi os meget af.

En Landsbypedel funktion ønskes etableret i et samarbejde med Tønder Kommune. Der kommer efterhånden så mange aktiviteter til, at det kan knibe med at den frivillig arbejdskraft kan slå til for at holde byen i ”Pæn stand” og se godt ud. En Landsbypedel funktion tænkes også at kunne tilbyde hjælp til private mod en attraktiv brugerbetaling. Det kunne være havearbejde, vedligeholdelse af huse i mindre omfang, budkørsel, pedel arbejde på skolen, praktisk undervisning for unge m.v.    

Link til “Spor i Landskabet” http://www.spor.dk/Forside.aspx

Kommende arrangementer

  • Byfest i Branderup
    • Dato: 06/06/2024 - 09/06/2024
    • Tidspunkt: 00:00
  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *