Spring til indhold

Vedtægter Branderup Venstre

Foreningens navn er: Venstrevælgerforeningen for Branderup Sogn
§ 1. Formål
Venstres mål er et liberalt samfund, der bygger på frihed, frisind og fællesskab:
– Retten til at leve et liv i frihed med respekt for andre menneskers ret til samme frihed
– Retten til at tage ansvar for sit eget liv og medansvar for andre mennesker og fællesskabet
– Respekt for det enkelte menneskes egenart og integritet
– Retten til privat ejendom

§ 2. Medlemskab
Som medlem kan optages enhver, der vil støtte Venstres formål og politik.
Medlemskabet er knyttet til en vælgerforening.
Vælgerforeningens bestyrelse kan afvise anmodning om medlemskab.
Ingen kan være medlem af mere end én vælgerforening.
Stk. 2
Et medlemskab gælder efter vælgerforeningens bestemmelser enten for et kalenderår eller for 12 måneder, regnet fra tidspunktet for kontingentbe-taling.
Stk. 3
Medlemsrettigheder – herunder stemmeret og valgbarhed på generalforsamling og opstillingsmøde – forudsætter betaling af medlemskontingent for et regnskabsår eller for en påbegyndt 12 måneders periode, og de kan ikke udøves før 7 dage efter kontingentbetaling.
Stk. 4
Medlemskontingent, der opkræves under ét, består af kontingent til vælgerforening, kommuneforening, kandidatbestyrelse, regionsbestyrelse og landsorganisation.
Stk. 5
Et medlem, der flytter, kan optages i en anden vælgerforening uden på ny at skulle betale kontingent.
Stk. 6
Medlemmer af VU, der ikke er fyldt 30 år, kan opnå stemmeret og valgbarhed i vælgerforeningen med deres VU-medlemskab ugedagen efter, at de har tilmeldt sig en vælgerforening eller ved en tilmelding fra VU’s sekretariat til Venstres sekretariat.

§ 3. Opgaver og ansvar
Vælgerforeningens opgaver og ansvar:
– Medlemshvervning
– Medlemspleje og gentegning
– Medlemsaktiviteter og tilbud til vælgere
– Deltagelse i nærdemokratiet
– Engagement i nærområderne med V-lokalgrupper og V-projektgrupper
– Kommunalvalg – med evt. opstilling af kandidater, jf. § 17
– Kontakt til folkevalgte i vælgerforeningen
– Foreningsadministration omfattende kontingentopkrævning og medlemsregistrering, se dog § 12, stk. 2
– Indberetning af medlemstal til kommuneforeningen
– Deltagelse i øvrige valg og folkeafstemninger

§ 4. Generalforsamling og dagsorden
Der holdes hvert år inden 1. marts en generalforsamling, hvor mindst følgende punkter skal behandles:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold
4. Behandling af regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af to revisorer og suppleant(er)
10. Eventuelt
Stk. 2
Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Stk. 3
Stemmeret og valgbarhed ved generalforsamlinger har alle medlemmer, der har betalt kontingent senest 7 dage før generalforsamlingen.
Stk. 4
Forslag til behandling på generalforsamlingen kan indsendes af medlemmer til foreningens formand inden 1. januar.
Forslag skal opføres som selvstændigt dagsordenspunkt.
Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for behandling af forslag.
Forslag og retningslinjer for behandling af forslag skal være tilgængelige for medlemmerne.
Stk. 5
Der gennemføres normalt en politisk debat i tilknytning til generalforsamlingen.
§ 5. Opstillingsmøde
Stemmeret og valgbarhed ved opstillingsmøder i vælgerforeningen har alle medlemmer, der
– Har betalt kontingent til vælgerforeningen senest 7 dage før opstillingsmødet
– Har bopæl i kommunen
Stk. 2
Opstillingsmøder skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.

§ 6. Bestyrelse, V-lokalgrupper, V-projektgrupper og udvalg
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand og 4 medlemmer.
Stk. 2
Foreningens generalforsamling træffer beslutning om bestyrelsens størrelse, se dog stk. 1.
Stk. 3
Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand.
Bestyrelsen vælger kasserer og sekretær, der kan vælges i eller uden for dens midte.
Stk. 4
Bestyrelsen supplerer sig om muligt med to repræsentanter for Venstres Ungdom.
Stk. 5
Bestyrelsen konstituerer sig senest tre uger efter generalforsamlingen.
Stk. 6
Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for sit arbejde i en forretningsorden.
Stk. 7
Bestyrelsen tager initiativ til V-lokalgrupper og V-projektgrupper og udvalg.
Stk. 8
Bestyrelsen kan træffe beslutning om æresmedlemskab.

§ 7. Økonomi
Midler til dækning af vælgerforeningens virksom-hed er primært kontingentindtægter.
Stk. 2
Inden 1. februar skal bestyrelsen indberette med-lemstal i det forudgående kalenderår til kommu-neforeningens formand. Indberetningen lægges til grund for kommuneforeningens opkrævning af kontingent hos vælgerforeningen.
Stk. 3
Inden 15. februar skal bestyrelsen indbetale kontingent til kommuneforeningen for kommuneforening, kandidatbestyrelse, regionsbestyrelse og landsorganisation.

Stk. 4
Bestemmelserne i stk. 2 og 3 bortfalder, hvis kommuneforeningen varetager de administrative opgaver, der knytter sig til medlemskontingent og medlemsregistrering.

8. Fællesbestemmelser

Foreningen er endvidere forpligtet af fællesbestemmelser i Venstres Vedtægter, §§ 42-50, samt §§ 51 og 52.
I øvrigt er Venstres vedtægter til enhver tid gældende.
Henvisningerne i § 3 i denne særudgave:

§ 12, stk. 2
Kommuneforeningen er forpligtet til at efterkomme anmodning fra vælgerforening(er) om, at kommuneforeningen varetager de administrative opgaver, der knytter sig til medlemskontingent og medlemsregistrering.
§ 17. Opstilling til kommunalvalg
Kommuneforeningens bestyrelse udarbejder forslag, der behandles på generalforsamlingen i året før valgåret, og hvor der træffes mindst følgende beslutninger, som vedrører:
– Procedure for udarbejdelse af handlingsprogram
– Procedure for opstilling og valg af kandidater
– Opstillingsform og tidspunkt(er) for opstilling(er)
– Opstilling på én eller flere kandidatlister
– Bemyndigelse til at indgå valgforbund
Stk. 2
Opstilling af kandidatliste finder sted på særskilt indkaldt(e) opstillingsmøde(r).
Stk. 3
Opstilles der i kommunen flere kandidatlister med bogstav V, skal de indgå i et listeforbund.
Stk. 4
Medlemmer af VU kan ikke deltage i opstilling af både en V-liste og en særlig VU-liste, medmindre de er kontingentbetalende medlemmer i en vælgerforening.

Kommende arrangementer

 • Ingen arrangementer
 • 2 tanker om “Vedtægter Branderup Venstre”

  1. Aktivcenter er forkert placeret på kortet over Branderup,-det ligger i forlængelse af friskolen mod nord imod gården Solbakken.
   Det var en stor oplevelse at besøge Leo Luff i Klovtoft og de flotte bilder fra dengang og nu 12 år efter er mange døde som var med.

  2. Hej.
   Ja det kan jeg godt se!
   Det er Google Map du ser det på, ikke?

   Jeg har rettet det, og det har ligget på sin plads men google flytter ting, eller andre gør det.
   Sig til hvis det ikke er rettet i løbet af måneden.
   Peter Thuesen

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *