Spring til indhold

Møllesøen

Der er flere anvendelsesområder for en sø. I vinteren 2010 – 2011 måltes isen omkring nytår til ca. 20 cm.

Møllesøen er en sø på ca. 3000 m2, der er blevet gravet, hvor  der helt frem til 2. verdenskrig var Mølledam. Branderup Vandmølle var en kongelig ejendom, hvor egnens bønder havde møllepligt (afgift til kongen) helt frem til 1839. Møllen overgik da til privateje.

Møllens storhedstid var under Jørgen Fausbøll fra 1861-1909. På et tidspunkt blev mølledammen ændret og flyttet lidt sydpå og vandstanden blev hævet. Dette kunne lade sig gøre ved at tage vandet som egentlig kom fra Bovlund Nymark, syd for Smedebækken. Det gjorde at man kunne få et højere vandspejl. Ændringen betød at vandmøllen som før havde et underløbs vandhjul, med brystfald, vandet kommer ind på hjulet ca. 1/3 – 1/2 oppe på hjulets højde. Dette blev ændret til et overfaldshjul hvor vandet løber over hjulet og skaber en meget stærkere kraft da både farten og vægten medvirker til momentet. Man kan se lidt af den sidste møllesø hvis man drejer til højre før smedebækken, når man kommer fra gårdspladsen, man kommer ud til marken og kan der se til højre hvor vandet har været. Lige foran kan man ane noget af det venstre dige, som er jævnet delvis ud.

Kort over møllesøenI 1917 under 1. verdenskrig nødlandende en tysk marineflyver på Mølledammen. Efter endt reparation foretaget af den lokale smed startede flyet igen. Dette fortæller noget om størrelsen af Mølledammen.

I Branderup Mølles virketid var møllen også leverandør til mejeriet. I de kolde isvintre blev mølledammene dæmmet op, så man kunne lave masser af is. Isen blev savet ud i blokke, noget blev anvendt til husholdningen på Møllegården, men en stor del, over 200 m3 blev transporteret til mejeriet, hvor isblokkene blev lagt i et frysehus, der var godt isoleret med tørvesmuld fra mosen, her kunne isen holde sig til langt ud på sommeren.

Møllesøen er i nu blevet et dejligt rekreativt område til glæde for alle både i og uden for Branderup. Der er et dejligt stiforløb, der går forbi og ned til Møllesøen og forbi Møllegården gennem en lille lund.

I forbindelse med Møllesøen er der opsat borde og bænke, og der er endda overnatningsmuligheder  i det shelter, der også ligger ved søen. Der er også bålplads i tilslutning til søen.

Der er allerede begyndt at komme en del bevoksning ved søen, og det vil blive et rigtigt godt sted for fugle og insekter.

Vore lokale ornitolog har lige besøgt søen her først i maj og han har lavet en lille øjebliksrapport om fuglelivet, som det ser ud lige nu:

Møllesøen fremstår i dag lidt mindre og mere rund end oprindeligt planlagt.

April måned i år har været usædvanlig tør, men der sker en hurtig “modning” af de lavvandede kanter.  Flere slags planter har allerede fået fodfæste og danner levested for insektliv og dermed vilkår for fugleliv.

I dag var søen prydet af et par GRAVÆNDER.  Gravanden er en gåsestor andefugl, der gerne opholder sig i nærheden af vand, men yngler i udgravninger, som navnet antyder. Det kan være gamle rævegrave eller andre naturlige jordhuler.

Det er mest sandsynligt, at parret er på forårstræk, men lad os nu se.

Ellers var dagens oplevelse LILLE PRÆSTEKRAVE.

Et par fouragerede ivrigt langs søbredden med held.

Stedet er ganske oplagt til yngleforsøg, men den havde jeg ikke lige set komme.

Arten foretrækker faktisk kunstigt gravede ferskvandssøer og grusgrave.

Den yngler fåtalligt og spredt i Danmark.

Men hannen ved Møllesøen mener det alvorligt. Den foretog en hovedkulds sangflugt for at markere at det var hans valg i år.

Kendes fra den mere almindelig Stor Præstekrave på bl.a. benfarven og opholdsstedet.

En gæst ved søbredden var HVIDKLIRE.

Også denne vadefugl fandt godt med føde i det lave vand langs bredden.

Hvidkliren er her i begyndelsen af maj måned på vej nord og øst over.

Den finder føde og energi i dagtimerne især ved sandede områder.

HVID VIPSTJERT er en rigtig forårsbebuder og 3-4 stykker fouragerede netop på de stenede og sandede områder langs søbredden. Den yngler givetvis i Møllegårdens område.

Møllesøen blev inspiceret af flere SILDEMÅGER. Denne mågeart er den eneste rigtige trækfugl blandt mågerne. Den trækker om efteråret langs floderne til f.eks. Sortehavet.  Kendes på den næsten sorte overvinge .. dog ikke at forveksle med Svartbag, der er endnu større.

Ellers sås og hørtes på vej til Møllesøen: TORNIRISK,  LANDSVALE, GRANSANGER, BOGFINKE, SANGLÆREKE OG RØDHALS.

I dette projekt ”Møllesøen” har EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri deltaget i finansieringen. (Natur og miljøpuljen under Ministeriet for FødevareErhverv – en pulje under landdistriktsprogrammet).

Link til nyhedssiden.

Kommende arrangementer

  • Ingen arrangementer
  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *