Spring til indhold

Ekstraordinær generalforsamling i Branderup UIF Torsdag d. 29 oktober 2015

 Ekstraordinær generalforsamling i Branderup UIF Torsdag d. 29 oktober 2015

Dirigent: Morten Andersen blev foreslået og valgt. Han kunne bekende at generalforsamlingen var lovlig varslet i dagbladene i uge 42.

Stemmetæller: Bjarke Holm og Per Hansen

Referent Gitte Boyschau.

Helle AA fortalte at hun havde valgt at fratræde formandsposten, at de manglede nye og flere bestyrelsesmedlemmer i BUIF. Bestyrelsens forslag var at vedtægterne ændres til at bestyrelsen fremover består af 7 medlemmer samt at kasserer posten kan varetages af en udenfor bestyrelsen. Helle AA fratræder formandposten, Rikke Holm skal sidde som kasserer udenfor bestyrelsen.

Der var følgende kommentarer og spørgsmål dertil:

Der blev spurgt ind til hvorfor de vil have flere bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen, der var jo næsten ingen arrangementer de arrangerer/står for i forhold til før i tiden hvor man både havde byfest, gymnastikopvisning, juletræesfest og fastelavn mm. Bestyrelsen begrunder dette med, at flere af dem har mindreårige børn og fuldtidsarbejde, generelt at det var svært at nå det hele.

Catrine Sørensen foreslog om at lave en ny foreningsstruktur at man via hjælp fra DGI at lave AD HOC opgaver i de forskellige udvalg – at eks. gymnastikudvalget får flere underudvalg (en der er ansvarlig for gymnastikopvisning, t-shirts, kontrollere at medlemmer har betalt, informationer fra udvalg og at de arbejder selvstændigt med disse opgaver). Så der laves mindre arbejdsopgaver. Der er mange Triololgi bestyrelser rundt omkring (forretningsudvalg)… (Triologi skal forstås som en opsplitning af opgaverne).

Der blev spurgt indtil hvad der er af bestyrelsesopgaver lige nu: Helle AA og bestyrelsens svarer at der arbejdes med opfølgning af hjemmesider, conventus, indkøb, opgaver i forskellige udvalg.

Anne-Louise Hørluck fortæller at andre idrætsforeninger også har problemer med at finde folk til bestyrelser / udvalg, da vælger man at sammensmelte de forskellige foreninger og udvalg.

Malene Brodersen mener der skal en forenings holdning til, udefrakommende ”sviner” folk til, åben over for nye ideer og tiltag i stedet for.

Erna Jensen blev overrasket over at der indkaldes til generalforsamling, havde ikke hørt til samarbejdsproblemer eller hvad der var galt, hun havde hørt bl.a. at det var for dyrt at spille badminton / kontingent eks.

Catrine Sørensen sagde der var to problematikker lige nu, en forening hvor der ingen aktive er, og en forening hvor der ingen bestyrelsesmedlemmer er til at lave arbejdet.

Morten Andersen spørger om det ikke er svært at få flere aktive når mange af børnene kommer udefra i friskolen. Får man de rigtige aktivitets udbud / det der efterspørges og trænere / hjælpetrænere der brænder og er engageret, så kører forældre gerne langvejs med deres børn.

Ingeborg foreslår om man ikke kan slå sig sammen med eks. Arrild UIF, få flere aktive i gang på holdene / større hold, hjælp med trænere. Dertil kom der ingen kommentarer.

Jet udtaler om deltagerne ved RC biler, da kommer folk udefra til dette.

Vedtægter: 7 bestyrelsesmedllemmer + en kasserer som vælges udefra / sidder udenfor bestyrelsen.

Valg til bestyrelsen.

Forslag Lars Nissen, Torben Klitgaard, Sara Aagård —– Alle blev valgt

Valg til gymnastikudvalg

Majbritt Pedersen og Marianne Schultz. ——Begge valgt

Fondsudvalg

Steffen Hybschmann, Malene Brodersen (Gitte Boyschau og Kirsten Willadsen pusler med dette i forvejen).

Dette lille udvalg opfordres man til at bruge når der er forskellige fonde, legater, bankuddelinger mm man kan søge. Udvalget skal i samarbejde med de forskellige foreninger og udvalg koordinerer hvad der skal/kan søges til, alt efter hvorfor nogle projekter der arbejdes med i byen.

Indstillingsudvalg:

Skulderklap, Nordea-pris, folkeoplysningsudvalg mm. Det er bestyrelsen der har fingeren på pulsen og får de forskellige informationer om hvor og hvornår man kan ”prise” en frivillig.

Det skal være en arbejdsopgave for bestyrelsen at få dette gjort i løbet af året.

Dem der sidder i udvalgene skal have lov til at ”prise” / påskønne en frivillig, dette skal videresendes til bestyrelsen. Formand skal være meget obs. på at få mailpost videresendt til formændene for de skellige udvalg til tiden!.

EVT.

Ingeborg efterlyser at når man mangler ”folk” at man gerne må ringe hende op, i stedet for kun at komme med hjertesuk med om at der mangler ledere. Hun mener at man kan få mange flere engageret hvis man personligt henvender sig til èn.

Morten A. efterlyser at der arrangeres ryste sammen tur for alle i stedet for et klippekort til byfest (som tak for at have lavet frivilligt arbejde). Helle AA sagde at de havde forsøgt i år, den invitation har ikke været hele vejen rundt, bla. klub og folkedans fik slet ikke invitation. Den skal mailes til hver udvalgsformand som så sørger for at videresende dette. Det er ikke nok at sætte det på eks. facebook, invitationen skal afleveres personligt eller via mail.

Hanne fortæller at til næste års byfest er der ikke så mange medlemmer i byfestudvalget. Derfor når der ringes rundt til hjælp til barvagt, spørges der også efter hjælp til konkrete opgaver (eks. snitte salat, koge æg mm). Nogle mener at de forskellige udvalg skal bidrage, men så er det et spørgsmål om at der skal følge penge med fra overskuddet til det aktive udvalg. Nogle spørger ind til om det gør noget at man deler ud af pengene/overskuddet for opgaven?.. Forslag til plakat hvor man kan skrive sig på en konkret opgave. Flere mener det er bedst at man ringer folk op når de kan bruge hjælp til diverse opgaver.

I forbindelse med en brugerundersøgelse kommer der en opdateret mailadresse liste, så man kan bruge den til at videresende informationer. Denne har Kirsten Willadsen, så man må meget gerne sende mail til hende og skrive den skal videresendes på denne mailliste.

Referent Gitte Boyschau

Del på Facebook

Kommende arrangementer

  • Ingen arrangementer